Üdvözöljük Tatabánya város környezetvédelmi és klímavédelmi honlapján!

Ökoiskola nyílt nap beszámoló
2014-10-27
2014. október 22-én került sor információs napunkra Tatabányán a Sárberki Általános Iskolában. 


ÖKOISKOLA NYÍLT NAP – 2014.
2014-10-17

Időpont: október 22. (szerda) 13h-tól 17h-ig

Helyszín: Sárberki Általános Iskola - 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 503.Mobilitási Hét - Autómentes Nap Tatabányán
2014-9-17
a rendezvény plakátja a dokumentumtárból letölthető


Tricepsz Triatlon Váltó
2014-9-17
A sportesemény leírása alább olvasható


Magas UV-B érték a hétvégére
2014-7-4
UV FIGYELMEZTETÉS
Kiadja: Országos Meteorológiai Szolgálat
Időpont: 2014. július 04.
Szombaton nagyon erős UV-B sugárzás várható Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a holnapi napon (2014. július 05.) a figyelmeztetési értéket meghaladó, 7.8-es (nagyon eros) UV-B sugárzás várható.


Környezetvédelmi Világnap 2014
2014-6-3

Környezetvédelmi Világnap és Városi Kerékpáros Nap rendezvény

2014. június 7-én (szombaton) a Jubileum Parkban 

Viselj valami zöldet magadon!

 Bringásreggeli Tatabányán
2014-5-5

„Bringásreggeli" Tatabányán!

A Magyar Kerékpáros Klub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ismét meghirdette a „Bringával a Munkahelyre" akcióját. Az akció része a Bringásreggeli, melyet országosan 2014. május 8-án, csütörtökön szerveznek.

http://kerekparosklub.hu/bam/reggeli/bringasreggeli

Bővebb információ: Oláh András, klima@tatabanya.hu Együtt Értetek alkotói pályázat
2014-4-18

Együtt Értetek

Alkotói pályázat

Az alkotói pályázatra a Nyitott Kapuk rendezvénysorozat során megismert egyes szolgáltatókról és tevékenységükről várunk egyéniképzőművészeti alkotásokat (bármilyen technikával).

A szolgáltatók a saját témakörükben beküldött legjobb alkotásokat különdíjakkal jutalmazzák.

 

 Nyitott Kapuk 2014
2014-4-15

Tatabánya Város 16. éve rendezi meg a „Nyitott kapuk” rendezvénysorozatot.Környezeti Nevelési Pályázat 2014
2014-3-28

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

 

„KÖRNYEZETI NEVELÉSI PÁLYÁZAT – 2014.”

 

címmel a tatabányai lakosság környezettudatosságának javítása, fejlesztése támogatására

 

 

1. A pályázat célja:

Vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2014-ben, a környezettudatosság erősítését célzó akciók, tanulmányi versenyek, rendezvények, legalább három napos nyári tematikus, környezetvédelmi tábor vagy tanítási időben szervezett erdei iskolai programok megvalósításához.

 

Támogatandó célok

Támogatás mértéke

1.                  cél: Környezetvédelmi akciók, rendezvények, felmérések, tanulmányi versenyek megszervezése

min. 50e Ft, max. 100 eFt pályázatonként

2.                  cél: Legalább három (óvodák esetében legalább kettő) napos nyári tematikus, környezetvédelmi tábor vagy tanítási-nevelési időben szervezett erdei iskolai-óvodai program támogatása egzaktul kell megfogalmazni!!!

min. 50e Ft, max. 100 eFt

pályázatonként

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000 Ft.

 

3. Pályázhatnak:

Tatabánya Megyei Jogú Városban székhellyel/telephellyel rendelkező és a városban igazolhatóan tevékenységet folytató, illetve a nem tatabányai székhelyű, ám tevékenységét Tatabányán, a város lakossága érdekében végző szervezetek:

 

·         Az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§ 6. pontjában meghatározott civil szervezetek, kivéve a civil társaságok

·         Tatabányán működő közintézmények és telephelyeik

·         Tatabánya Város Nemzetiségi Önkormányzatai

·         Nonprofit gazdasági társaságok

·         Társasházak, lakószövetkezetek, szociális szövetkezetek

·         Egyházak

 

4. A pályázaton nem vehetnek részt

·         pártok,

·         kölcsönös biztosító egyesületek

·         munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,

·         közalapítványok,

·         gazdasági társaságok

·         jogi személyiség nélküli szervezetek,

·         azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által a tárgyévet megelőző 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

 

 

 

5. A támogatás formája és mértéke:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a nyertes pályázónak vissza nem térintendő, pénzbeli támogatást nyújt.

Az igényelhető támogatás mértéke: Mindkét célterületnél minimum 50e Ft, maximum 200e Ft, de legfeljebb a pályázati projekt összköltségvetésének 80 %-a.

A projekt összköltségvetésének legalább 20%-át kitevő, készpénzben, vagy önkéntes munkában biztosítandó saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni szükséges, illetve a támogatás elszámolásakor az önerő felhasználását hitelesített bizonylatmásolatokkal és/vagy nyilatkozattal be kell mutatni.

Az önrész társadalmi munkában történő bemutatását a pályázati dokumentáció – beszámoló elemei – mappában található segédlettel kell igazolni!

 

Egy pályázó mindkét témában pályázhat, de egy témában csak egy pályázatot nyújthat be! Csak egyet???

 

6. Támogatható kiadások

A támogatás felhasználható a 2014. január 1. és 2014. december 31. között Tatabányán tervezett és lebonyolított projektekhez (a nyári tematikus tábor megvalósítása 2014. szeptember 30-ig lehetséges). A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 

Támogatható kiadások: A támogatható célokhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások: Dologi költségek, személyi kiadások, Tárgyi eszközök (legfeljebb 15.000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközök) és immateriális javak beszerzése.

 

A támogatható kiadások tételes felsorolását a jelen felhívás mellékletét képező „Elszámolható kiadások” dokumentum tartalmazza

 

7. Pályázati dokumentáció tartalma:

·         Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1 eredeti és egy elektronikus adathordozó – CD, DVD), mely tartalmazza a pályázati projekt részletes leírását, a tervezett költségvetését részletesen, az igényelt támogatás és az önrész szöveges indoklását és a jogszabályi előírások szerinti nyilatkozatokat.

·         A pályázati adatlapot a megjelölt helyen a pályázó szervezet képviselőjének cégszerű aláírásával és a pályázatért felelős személynek aláírásával hitelesítenie kell!

 

A pályázati adatlaphoz kötelezően mellékletként csatolandó

·         Költségvetési összesítő tábla (részletes költségtételekkel)

·         Érintettség esetén Közzétételi kérelem

·         Civil szervezetek esetében a Tatabányai Törvényszék (30 napnál nem régebbi) igazolása a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatairól, valamint a pályázó szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolata.

 

A pályázatok elbírálását követően, a nyertes pályázóknak kötelező benyújtaniuk:

·         A pályázó szervezet számlavezető bankja által kiállított banki felhatalmazó levél (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerveinek pályázatához nem szükséges a levél benyújtása)

8. A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága végzi az alábbiak figyelembevételével:

 

·               Tatabánya közvetlen természeti, környezeti értékeinek megismerésére, megóvására épül-e a pályázat (5 pont)

·               A program célcsoportja, a program résztvevőinek száma (5 pont)

·               Mennyire szükségesek, indokoltak, reálisak a tervezett kiadási tételek (5 pont)

·               Együttműködésben valósítja-e meg a programot más szervezetekkel-intézményekkel (5 pont)

·               Milyen mértékű a pályázó által készpénzben vállalt önrész aránya (4 pont)

 

Összesen 24 pont.

 

9. Pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot és mellékleteit 1 papír alapú eredeti és egy szkennelt elektronikus (CD, vagy DVD) példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell postai úton beküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 4. emeleti iktatójában érkeztetni.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon és mellékletein lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Környezeti Nevelési pályázat 2014.” címet.

 

Kézzel írott pályázat befogadására nincs lehetőség!

 

Az adatlap és mellékletei hozzáférhetőek:

·         az önkormányzat honlapján: http://www.tatabanya.hu, Környezetünk menüpont dokumentumtára

·         a Polgármesteri Hivatal Pályázati és Projekt Irodájában (2800 Tatabánya, Fő tér 6. fsz. 10. Iroda, Oláh András)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. április 30. szerda, 12.00 óra.

 

A beküldés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya, Fő tér 6., 4. emeleti iktató. Postázó!!!!!

 

10. Nem támogatható a pályázat (formai hibák), ha

·         a beadási határidő után érkezik

·         a pályázó a kiírás szerinti nem jogosult támogatásra

·         a pályázó pályázatban megjelölt tevékenységét Tatabánya Önkormányzata már támogatásban részesítette, akár a 2014. évi költségvetésében nevesítve, akár más pályázat keretében

·         a pályázó nem, hiányosan vagy olvashatatlanul töltötte ki a pályázati adatlapot

·         a pályázó nem, hiányosan vagy olvashatatlanul csatolta a kötelező mellékleteket

·         a pályázó nem számolt el a tárgyévet megelőző 3 évben az önkormányzat bármely támogatásával

 

A pályázat formai hiánypótlására nincs lehetőség!

 

A formailag megfelelt pályázatok egyszeri tartalmi hiánypótlására van lehetőség! A hiánypótlás kizárólag elektronikus úton történik, határideje az értesítést követő 5 naptári nap.

 

11. A pályázatról való döntés

A támogatások köréről, mértékéről, formájáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javaslatára a Közgyűlés 2014. május 24-ig dönt. A pályázat eredményéről minden pályázó elektronikus levélben kap értesítést a döntést követő 5 napon belül.

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatás felhasználásának feltételeit.

A megítélt támogatási összeget az Önkormányzat a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül átutalja a pályázatban megjelölt bankszámlára.

 

12. A pályázati összeg felhasználásról történő elszámolás

 

A nyertes pályázó a támogatás felhasználásáról az alábbi dokumentumok megküldésével kell, hogy beszámoljon:

 

- Hitelesített számlamásolatok (az eredeti számlákat záradékolni kell a szerződés számának rávezetésével), banki átutalás- és kifizetések bizonylatmásolatok,

- Kitöltött Elszámoló lap,

- Tartalmi beszámoló adatlap teljes körű kitöltése,

- A programokról készült fotók, videóanyagok, jelenléti ívek, meghívók, sajtóanyagok egyéb dokumentumok (e-mailen, vagy adathordozón)

 

A támogatás felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót a program lezajlását követő 30 napon belül (legkésőbb 2015. január 31-ig) kell benyújtani.

benyújtás helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pályázati és Projekt Iroda, 2800 Tatabánya, Fő tér 6. fsz. 10. iroda.

 

13. A pályázatról további felvilágosítást ad:

Tatabánya, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Pályázati és Projekt Iroda

2800 Tatabánya, Fő tér 6., Oláh András pályázati és klímavédelmi referens

 

(Tel: 06-34/515-700/315-ös mellék; Mobil: 06-30/549-2006; klima@tatabanya.hu)Légszennyezettségi adatok
Az UVB értékét május 1-től szept. 30-ig mérjük!

Kezdő dátum
Vége dátum
Légszennyező anyag

Határérték táblázat