Adatvédelmi szabályzat

Bevezető

A www.noco2.hu honlap tulajdonosának fontos a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról. A figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

I, Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

II, Az adatkezelés alapelvei

Személyes adatot akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Látogatóinktól nem kérünk különleges adatokat.

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

III, Az adatkezelő

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)

IV, A kezelt adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Hírlevelünk feliratkozásakor e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek - a jogerős bírósági megkeresést kivéve - nem adunk ki.

Vendégkönyvünk használatához nevét és e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek - a jogerős bírósági megkeresést kivéve - nem adunk ki.

Klímajegy-rendszerünkhöz történő önkéntes csatlakozásakor, széndioxid-kalkulátorunk használata végén nevét, telefonszámát és e-mail címét adhatja meg, amelyet harmadik félnek - a jogerős bírósági megkeresést kivéve - nem adunk ki. Amennyiben Ön hozzájárul, klímajegy-rendszerünkhöz történő csatlakozásához a fenti adatokon kívül lakóhelyét (településnév), szervezet vagy cég esetén szervezete / cége nevét, telephelyét (településnév) is megadhatja.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha elektronikus úton felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek. Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül nem történhet meg.

V, Az adatkezelés célja

Az Ön által megadott személyes adatokat a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, vendégkönyv használatának biztosítása, klímajegy-rendszerünkhöz történő önkéntes csatlakozás), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük. Amennyiben Ön hozzájárul, klímajegy-rendszerünkhöz történő csatlakozását (vállalt és végrehajtott széndioxid-semlegesítés) neve és lakóhelye (településnév), szervezet vagy cég esetén szervezet / cég neve, telephelye (településnév) feltüntetésével honlapunkon is közöljük a Klímatulajdonosok menüpont alatt.

Az e-mailes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, a projekt végrehajtása során használjuk fel.

VI, Az adatkezelés időtartama

Az Ön által önként megadott adatokat a projekt működéséig őrizzük, illetve addig, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Ön e-mail címe.

VII, Az adatokhoz hozzáférők köre

A szerver által rögzített és tárolt adatokhoz a www.noco2.hu honlap üzemeltetését végző vállalkozás rendszergazdája, valamint a megfelelő jogosultsággal rendelkező projekt munkatársak férnek hozzá.

VIII, Az adatok továbbítása

Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

IX, A személyes adatok változtatása, törlése

Az adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók módosíthassák, kiegészíthessék saját személyes adataikat.

Ha bármelyik látogató kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a megfelelő, a látogató által megjelölt rekordokat.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba kollégánkkal az alábbi e-mail címen: 
klima@tatabanya.hu